AVÍS LEGAL I CONDICIONS D'ÚS

OBJECTE

Alquiler Seguro S.A.U. té com a activitat principal promoure, tramitar i gestionar l’arrendament segur d’immobles, proporcionant inquilins solvents a través d’exhaustius processos de selecció a fi d’evitar situacions de morositat. Alquiler Seguro S.A.U. presta als propietaris tots els serveis necessaris per garantir el cobrament de les rendes. Així mateix, Alquiler Seguro S.A.U., en la seva tasca d’intermediació, ofereix assistència als arrendataris i els hi facilita serveis com ara la gestió d’incidències relacionades amb l’arrendament i assessorament jurídic telefònic a càrrec d’advocats experts en matèria d’arrendaments urbans.

IDENTIFICACIÓ

En compliment del deure d’informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, les dades aquí consignades corresponen a l’entitat titular d’aquesta Web.

NOM / DENOMINACIÓ SOCIAL

ALQUILER SEGURO, S.A.U.

CIF / NIF

A85252500

ACTIVITAT / OBJECTE SOCIAL

Mediació en la gestió d’arrendaments, assessorament i prestació de serveis relacionats a persones físiques o jurídiques, entre altres activitats.

DOMICILI SOCIAL / PROFESSIONAL

Avenida de América 18, 28028, Madrid

TELÈFON

910 775 775

CORREU ELECTRÒNIC

info@alquilerseguro.es

LLOC WEB

www.alquilerseguro.es

INSCRIPCIÓ AL REGISTRE MERCANTIL / REGISTRE PÚBLIC

Registre Mercantil de Madrid. Tom 24932, foli 72, secció 8, full M448914, inscripció 1ª.

MARQUES DEL GRUP

ALQUILER SEGURO opera a tot el territori nacional, i també actua sota altres marques. Desenvolupa la prestació de serveis a l’àrea de la província de Barcelona a través de la marca Lloguer Segur, la sucursal principal de la qual es troba a c/ Balmes, 57 – 08007 Barcelona (www.lloguersegur.cat), i realitza serveis al País Basc a través de la marca Aloka Seguru, la sucursal principal de la qual es troba al carrer Eduardo Dato 40, 01005 Vitòria. Tots els apartats, condicions i disposicions estan incloses en aquest document plenament acceptades i extensives fins a l’usuari del portal web de Lloguer Segur, així com al portal web d’Aloka Seguru.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Tots els drets de Propietat Industrial i Intel·lectual de la totalitat d’elements continguts en aquesta web (incloses les marques comercials, dissenys, textos, imatges i documents) pertanyen a Alquiler Seguro S.A.U.

L’accés al lloc web no implica cap mena de renúncia, transmissió, llicència o cessió d’aquests drets per part d’Alquiler Seguro S.A.U., tret que s’estableixi el contrari expressament.

De la mateixa manera, l’usuari s’obliga a no utilitzar la informació que es publica amb fins o efectes il·lícits o lesius, a no danyar o inutilitzar la informació i a no realitzar qualsevol altra acció que pugui ser contrària al contingut d’aquest Avís legal.

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITATS

Com a usuari del lloc web, Vostè reconeix disposar de la competència i dels mitjans tècnics necessaris per accedir a aquest lloc i per fer-lo servir.

Vostè reconeix haver comprovat que la seva configuració informàtica no conté cap virus i que està en estat de perfecte funcionament. Vostè ha d’haver pres igualment coneixement d’aquestes Mencions legals i s’ha d’haver compromès a respectar-les.

Vostè utilitza el lloc www.alquilerseguro.es sota la seva única i completa responsabilitat. Alquiler Seguro S.A.U. no podrà considerar-se responsable dels danys directes o indirectes, com ara, especialment, perjudici material, pèrdues de dades o de programa, perjudici financer, resultants de l’ús d’aquest lloc o dels llocs que n’estiguin vinculats.

ENLLAÇOS A ALTRES LLOCS WEB

El nostre lloc web pot contenir enllaços a altres webs d’interès. Tot i això, un cop hagi utilitzat aquests enllaços per sortir del nostre lloc, ha de tenir en compte que no tenim cap control sobre aquests llocs web. Per tant, no podem ser responsables de la protecció i la privacitat de qualsevol informació confidencial o no confidencial que Vostè proporcioni quan els visiti, ja que Vostè quedarà subjecte a les polítiques de privacitat d'aquests llocs web, si les tinguessin.

Aquests llocs no es regeixen per aquest Avís Legal, per la qual cosa Vostè ha d’anar amb compte i llegir l’Avís Legal aplicable al lloc web en qüestió.

Alquiler Seguro S.A.U. no es farà responsable quan l’usuari proporcioni informació de qualsevol tipus a aquests enllaços i/o correus electrònics publicats.

IDIOMES

Espanyol i català.

CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

TRAMITACIÓ DE LA RESERVA D'UN IMMOBLE

La tramitació del senyal a través d’aquesta Web, així com en els portals mencionats, implica el coneixement i l’acceptació expressa d’aquestes condicions generals de contractació per part del client.

Un cop tramitat aquest senyal i dut a terme l’estudi econòmic financer dels inquilins que comencin a habitar l’immoble, haurà de posar-se en contacte amb Lloguer Segur per a la realització de la resta dels tràmits contractuals.

ESTUDI DE VIABILITAT

El client-sol·licitant autoritza a LLOGUER SEGUR la realització d’un estudi economicofinancer, relatiu a la seva solvència per al pagament de la renda mensual de l’arrendament de l’habitatge indicat, a l’efecte del qual farà entrega a LLOGUER SEGUR de la documentació que li sigui requerida relativa a la seva situació legal i patrimonial.

ENQUESTA FINANCERA

El client-sol·licitant haurà d’emplenar el formulari “enquesta financera” amb la finalitat de realitzar un estudi economicofinancer que permeti avaluar la viabilitat de l’operació d’arrendament.

FORMA DE PAGAMENT DE LA PAGA I SENYAL

El senyal és una entrega a compte que serà descomptada de la quantitat a entregar a la firma del contracte d’arrendament.

El cobrament de la quantitat en concepte de senyal s’efectuarà únicament en cas d’autorització de l’operació, i aquest import procedirà a descomptar-se de la primera renda de lloguer, i es desglossarà en la liquidació final en cas que es formalitzi l’arrendament. En el cas en què l’operació no sigui acceptada, no es realitzarà cap càrrec al CLIENT.

La forma de pagament del senyal es realitzarà amb càrrec a la targeta de crèdit a través de la passarel·la habilitada a la Web. El client-sol·licitant podrà imprimir un rebut de paga i senyal.

CANCEL·LACIÓ

Si l’operació es denega o es cancel·la perquè l’inquilí no compleix amb els requeriments de viabilitat necessaris, Alquiler Seguros S.A.U. no efectuarà cap càrrec al SOL·LICITANT i no tindrà cap mena de responsabilitat.

SIGNATURA DEL CONTRACTE

Un cop realitzat l’estudi economicofinancer, si l’operació ha estat autoritzada, Alquiler Seguro S.A.U. es posarà en contacte amb les parts per fixar la data de la firma del contracte.

Des de l’apartat “IMMOBLES” de la Web, abans de començar el procés de senyal, es pot descarregar l’esborrany del contracte d’arrendament.

INFORMACIÓ DE COSTOS

FIANÇA, DIPÒSIT DE GARANTIA I ASSEGURANÇA

El sol·licitant haurà d’abonar un mes com a fiança legal i es podran sol·licitar garanties addicionals a la fiança (fins a dues mensualitats). Quantitats que seran retornades en finalitzar els contractes, sempre que no hi hagi hagut incompliment per l’arrendatari.

També es podran sol·licitar altres garanties, com ara la contractació d’una Assegurança de Llar.

DRET DE DESISTIMENT

S’informa al client del seu dret a desistir de la proposta realitzada mitjançant el document d’entrega de senyal via web en el termini de 14 dies naturals des de la seva data, sense necessitat de confirmació, sense cap mena de contraprestació econòmica i de manera completament gratuïta, a través del formulari que pot emplenar i enviar electrònicament per mitjà de la web www.alquilerseguro.es, l’ús de la qual no és obligatori, o per mitjà de qualsevol altra declaració inequívoca del seu desig de desistir dirigida a Alquiler Seguro, S.A.U., Avenida de América, n.º 18 28028 Madrid, o al correu electrònic formalizacion@alquilerseguro.es

El sol·licitant no podrà desistir del senyal un cop hagi signat el contracte d’arrendament.

“Per complir el termini de desistiment, n’hi haurà prou amb què la comunicació relativa a l’exercici pel client d’aquest dret sigui enviada per ell abans que venci el termini corresponent. Un cop rebuda la seva sol·licitud i tramitada, es procedirà a l’abonament d’aquelles quantitats desemborsades pel Client dins del termini de catorze (14) dies naturals a comptar des de la data en què sigui rebuda per Alquiler Seguro, S.A.U. la decisió del client de desistir i li remetrem la seva confirmació, així com de l’acceptació de la seva sol·licitud de desistiment. El reemborsament tindrà lloc fent servir el mateix mitjà de pagament utilitzat pel client, que no incorrerà en cap despesa a conseqüència del reemborsament”.

Exemple de formulari de desistiment:

Sr. ………………, amb NIF núm. ………………, telèfon mòbil ………………., correu electrònic ………………….., comunica a ALQUILER SEGURO, S.A.U. el seu desistiment de la proposta realitzada amb data ………….., senyal núm. ………., i sol·licita el seu reemborsament mitjançant el mateix sistema de pagament utilitzat per a l’abonament del senyal

A …………, el …. de …

RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

Alquiler Seguro SAU disposa de diferents canals de resolució de conflictes o reclamacions. Pot contactar amb l’empresa a través de l’adreça de correu electrònic consultas@alquilerseguro.es. Si no estigués satisfet amb la gestió, resposta o resolució facilitada, pot accedir a la plataforma de resolució de litigis en línia en l’enllaç següent: Resolució de litigis en línia | Comissió Europea (europa.eu)

>