CONDICIONS DE LA TRAMITACIÓ DEL SENYAL I INFORMACIÓ GENERAL DEL CONTRACTE D'ARRENDAMENT

 

TRAMITACIÓ DEL SENYAL D’UN IMMOBLE

La tramitació del senyal a través d’aquesta Web implica el coneixement i l’acceptació expressa d’aquestes condicions generals de contractació per part del sol·licitant.

Un cop tramitat aquest senyal i dut a terme l’estudi econòmic financer dels inquilins que comencin a habitar l’immoble, haurà de posar-se en contacte amb Lloguer Segur per a la realització de la resta dels tràmits contractuals.

ESTUDI DE VIABILITAT

El sol·licitant autoritza a LLOGUER SEGUR la realització d’un estudi economicofinancer, relatiu a la seva solvència per al pagament de la renda mensual de l’arrendament de l’habitatge indicat, a l’efecte del qual farà entrega a LLOGUER SEGUR de la documentació que li sigui requerida relativa a la seva situació legal i patrimonial. Així mateix, LLOGUER SEGUR informa el sol·licitant que consultarà les seves dades en els fitxers de crèdit i solvència que estimi oportuns.

ENQUESTA FINANCERA

El sol·licitant haurà d’emplenar el formulari “enquesta financera” amb la finalitat de realitzar un estudi economicofinancer que permeti avaluar la viabilitat de l’operació d’arrendament.

FORMA DE PAGAMENT DEL SENYAL

El senyal és una entrega a compte que serà descomptada de la quantitat a entregar a la firma del contracte d’arrendament.

El cobrament de la quantitat en concepte de senyal s’efectuarà únicament en cas d’autorització de l’operació, i aquest import procedirà a descomptar-se de la primera renda de lloguer, i es desglossarà en la liquidació final en cas que es formalitzi l’arrendament. En el cas en què l’operació no sigui acceptada, no es realitzarà cap càrrec al SOL·LICITANT.

La forma de pagament del senyal es realitzarà amb càrrec a la targeta de crèdit a través de la passarel·la habilitada a la Web.

CANCEL·LACIÓ

Si l’operació es denega o es cancel·la perquè l’inquilí no compleix amb els requisits de viabilitat necessaris, Alquiler Seguro S.A.U. no efectuarà cap càrrec al SOL·LICITANT i no tindrà cap mena de responsabilitat.

FIRMA DEL CONTRACTE

Un cop realitzat l’estudi economicofinancer, si l’operació ha estat autoritzada, Alquiler Seguro S.A.U. es posarà en contacte amb les parts per fixar la data de la firma del contracte.

Des de l’apartat “IMMOBLES” de la Web, abans de començar el procés de senyal, es pot descarregar l’esborrany del contracte d’arrendament. L’esborrany estarà subjecte als pactes i negociacions entre les parts.

DRET DE DESISTIMENT

S’informa al sol·licitant del seu dret a desistir de la proposta realitzada mitjançant el document d’entrega de senyal via web en el termini de 14 dies naturals des de la seva data, sense necessitat de confirmació, sense cap mena de contraprestació econòmica i de manera completament gratuïta, a través del formulari que pot emplenar i enviar electrònicament per mitjà de la web www.alquilersegur.es, l’ús de la qual no és obligatori, o per mitjà de qualsevol altra declaració inequívoca del seu desig de desistir dirigida a Alquiler Seguro, S.A.U., Avenida de América, núm. 18, 28028 Madrid, o al correu electrònic formalizacion@alquilerseguro.es

El sol·licitant no podrà desistir del senyal un cop hagi signat el contracte d’arrendament.

 

“Per complir el termini de desistiment, n’hi haurà prou que la comunicació relativa a l’exercici pel sol·licitant d’aquest dret sigui enviada per ell abans que venci el termini corresponent. Un cop rebuda la seva sol·licitud i tramitada, es procedirà a l’abonament d’aquelles quantitats desemborsades pel sol·licitant dins del termini de catorze (14) dies naturals a comptar des de la data en què la decisió de desistiment sigui rebuda per Alquiler Seguro, S.A.U. i li remetrem la seva confirmació, així com de l’acceptació de la seva sol·licitud de desistiment. El reemborsament tindrà lloc fent servir el mateix mitjà de pagament utilitzat pel sol·licitant, que no incorrerà en cap despesa a conseqüència del reemborsament.

Exemple de formulari de desistiment:

Sr. ………………, amb NIF núm. ………………, telèfon mòbil ………………., correu electrònic ………………….., comunica a ALQUILER SEGURO, S.A.U. el seu desistiment de la proposta realitzada amb data ………….., senyal núm. ………., i sol·licita el seu reemborsament mitjançant el mateix sistema de pagament utilitzat per a l’abonament del senyal

A ………, a …. de…

 

INFORMACIÓ DE COSTOS.

FIANÇA, DIPÒSIT DE GARANTIA I GARANTIES ADDICIONALS

El sol·licitant haurà d’abonar un mes com a fiança legal i es podran sol·licitar garanties addicionals a la fiança (fins a dues mensualitats). Quantitats que seran retornades en finalitzar els contractes, sempre que no hi hagi hagut incompliment per l’arrendatari.

També es podran sol·licitar altres garanties, com ara la contractació d’una Assegurança de Llar.

RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

Alquiler Seguro, S.A.U. disposa de diferents canals de resolució de conflictes o reclamacions. Pot contactar amb l’empresa a través de l’adreça de correu electrònic consultas@alquilerseguro.es. Si no estigués satisfet amb la gestió, resposta o resolució facilitada, pot accedir a la plataforma de resolució de litigis en línia en l’enllaç següent: Resolució de litigis en línia | Comissió Europea (europa.eu). .