POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES D'ALQUILER SEGURO S.A.U.

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

ALQUILER SEGURO, S.A.U.

Dades del responsable del tractament

ALQUILER SEGURO, S.A.U.

CIF A85252500

Avenida de América, 18 (28028 - MADRID)

Telèfon: 910 775 775

info@alquilerseguro.es

Finalitat del tractament i legitimació

Gestió dels usuaris web que es contacten en contacte amb ALQUILER SEGURO, S.A.U. a través dels formularis de contacte per a la sol·licitud d'informació dels serveis.

Base legitimadora: consentiment de l'interessat en emplenar i enviar el formulari, sent obligatori la marcació de la casella acceptant el tractament de les seves dades personals.

Durada del tractament

El tractament es realitzarà mentre duri la relació contractual o fins a exercici dels drets dels interessats. No obstant això, es tindrà sempre en compte el factor de minimització i proporcionalitat pel que fa a l’ús de les dades.

Destinataris de cessions

Se cediran dades només en el cas en què el client o usuari així ho accepti a la casella destinada a aquest efecte.

Transferència internacional

No es fan transferències internacionals.

Drets dels interessats

A exercir els seus drets d’informació, accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, oposició i portabilitat de les dades, així com altres drets descrits a continuació, a la Informació detallada.

Registre Mercantil

Registre Mercantil de Madrid. Tom 24932, foli 72, secció 8, full M448914, inscripció 1ª.

 

INFORMACIÓ DETALLADA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Denominació Social: ALQUILER SEGURO, S.A.U.

CIF A85252500

Domicili: avenida de América 18 (28028 - MADRID)

Telèfon: 910 775 775

Correu electrònic: info@alquilerseguro.es

 

FINALITATS DEL TRACTAMENT

En cap cas Alquiler Seguro, S.A.U. utilitzarà les dades personals dels interessats per a fins diferents dels mencionats anteriorment, en aquest cas es demanarà un consentiment exprés clar i identificat.

A més, Lloguer Segur es compromet a guardar el secret professional degut i a establir les mesures tècniques i organitzatives necessàries per salvaguardar la informació conforme als requeriments que estableix el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell.

 

INFORMACIÓ SOBRE EL COMPLIMENT DEL REGLAMENT 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL

1. PRINCIPI D'INFORMACIÓ

En compliment del que estableix el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de protecció de dades de caràcter personal (d’ara endavant, RGPD), l’informem que les dades facilitades per vostè a través dels formularis disposats a aquest efecte a la nostra pàgina web o a qualsevol altre canal de recollida, així com els que es generin durant la seva relació amb la nostra entitat, seran objecte de tractament en els registres d’activitat del tractament, responsabilitat d’ALQUILER SEGURO, S.A.U., amb la finalitat del manteniment i compliment de la relació del destinatari del servei amb la nostra entitat i prestació de serveis que d’ella derivin.

Així mateix, en compliment del que estableix el RGPD i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (d’ara endavant, LSSI-CE), l’informem que les seves dades podran ser utilitzades amb la finalitat d’enviar-li comunicacions comercials i de cortesia relacionades amb la nostra entitat a través del telèfon, correu postal ordinari, fax, correu electrònic o mitjans de comunicació electrònica equivalents.

De la mateixa manera, l’informem que les seves dades seran cedides en tots aquells casos en què sigui necessari per al desenvolupament i control de la relació del destinatari del servei amb la nostra entitat o en els casos en què ho autoritzi una norma amb rang de llei, i, en particular, quan ocorri algun d’aquests supòsits: a) El tractament o la cessió tinguin per objecte la satisfacció d’un interès legítim del responsable del tractament o del cessionari emparat per aquesta norma; b) El tractament o la cessió de les dades siguin necessaris perquè el responsable del tractament compleixi un deure que li imposi aquesta norma.

 

2. PRINCIPI DEL CONSENTIMENT

El consentiment per al tractament de les seves dades amb les finalitats descrites a l’apartat anterior s’entendrà prestat de forma voluntària i explícita, a través de la marcació de la casella corresponent disposada a aquest efecte a la nostra pàgina web.

Consentiment de terceres persones. En el procés de senyalització en línia, la persona titular de la senyalització haurà de comptar amb el consentiment d’aquelles persones que formaran part del contracte, en el cas de lloguer compartit. Per tant, serà responsabilitat del titular del senyal, disposar d’aquest consentiment a l'hora d’emplenar les dades requerides en el procés.

 

3. DURADA DEL TRACTAMENT

Les dades seran tractades únicament i exclusivament durant el temps necessari i per a les finalitats per a les quals s’hagin obtingut a cada moment. Seran mantingudes de forma que es permeti la identificació dels interessats durant no més temps del necessari per als fins del tractament de les dades personals.

A continuació, es detallen els terminis per a cada situació:

 • Per realitzar la valoració, patrocini i assessorament adequats, destinats a establir el servei previ de promoció de l’habitatge. Les dades es custodiaran mentre segueixi d’alta la sol·licitud del servei. Un cop es doni de baixa la sol·licitud, les dades es mantindran, a l’efecte de justificació, durant 5 anys. Quant a comunicacions promocionals, destinades a conèixer l’estat de l’habitatge, s’establirà un termini de 7 anys des de la baixa del servei d’assessorament, considerant-se un temps adequat en què la persona pot continuar necessitant assessorament professional un cop extingit el contracte d’arrendament.
 • Per realitzar les comprovacions de solvència requerida prèvia a la firma del contracte, amb una base legítima precontractual, destinada al desenvolupament de la relació contractual posterior, amb la qual cosa s’ofereixen una sèrie de garanties incloses en el servei. El termini de conservació de dades es mantindrà bloquejat, a efectes legals i fiscals, durant 5 anys des de la realització, per sol·licitud de l’interessat, d’aquest estudi financer. Quant a comunicacions comercials, no es realitzaran tret que vostè donés el seu consentiment exprés per fer-ho.
 • Per realitzar els tractaments relacionats amb l’execució del contracte, les dades es conservaran durant el temps que sigui estrictament necessari per complir amb les finalitats que requereixi cada servei. Per exemple, es conservaran les dades obtingudes del client mentre el client es trobi en estat d’alta. Un cop el contracte arribi a terme, les dades es mantindran bloquejades durant el termini exigit per la legislació vigent, des de 5 anys per a la seva consulta de gestió interna, amb un màxim de 10 anys en aquells casos en què sigui necessari per a la comprovació de Prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme, durant els quals les dades es mantindran bloquejades i accessibles només a personal de nivell alt.
 • La informació sobre trànsit, navegació i localització es tractarà durant un període que pot oscil·lar entre 3 i 12 mesos per complir amb les obligacions de manteniment de la seguretat de les xarxes o prevenció del frau.
 • En aplicació de la legislació civil, mercantil i fiscal, les dades relacionades amb la contractació i la facturació dels productes i serveis contractats s’emmagatzemaran durant un termini de 10 anys des de la baixa del client.
 • En compliment de la Llei 25/2007, es conservaran les dades de trànsit i localització 12 mesos que podran ser sol·licitades mitjançant requeriment judicial.
 • Per realitzar els tractaments relacionats amb l'anàlisi de les dades per determinar els interessos i preferències del client o de l’usuari emparat per l’interès legítim, així com l’elaboració d’un perfil comercial en cas d’haver-ne obtingut el consentiment, les dades que s’indiquin en cadascun dels casos permesos o autoritzats pel client s'emmagatzemaran i tractaran amb aquesta finalitat durant un termini de 12 mesos, tret que, per complir amb la finalitat prevista, sigui necessari un període superior. Per exemple, els serveis que han estat contractats pel client durant la vigència de la relació contractual amb Lloguer Segur.
 • Per a enviaments comercials i promocionals sobre serveis de Lloguer Segur, les dades es tractaran i conservaran fins que l’interessat en retiri el consentiment o exerceixi els seus drets de supressió o limitació, sense que això afecti el tractament realitzat abans de la seva retirada o exercici de drets.
 • Per a comunicacions a través de l’aplicació de WhatsApp, atès el seu ús generalitzat, és possible que es puguin arribar a donar aquest tipus de comunicacions amb agents comercials, amb l’objectiu de donar-li un tracte més personalitzat. MAI no recomanem aquest mitjà per compartir dades personals. En cas que vostè com a interessat ho faci, serà sota la seva responsabilitat. Els terminis de conservació seran mentre duri la relació comercial, per a possible seguiment a l’efecte de qualitat del servei.
 • Un cop transcorreguts els terminis anteriorment indicats, les dades podran ser destruïdes, bloquejades o anonimitzades, si escau, i de conformitat amb el que indica la legislació vigent.

D’altra banda, avisem al Client o usuari que és possible que hagi proporcionat les dades a través d’altres canals i pàgines web concretes que Lloguer Segur posa a disposició dels usuaris per a activitats específiques a les quals no els resulta aplicable aquesta Política de Privacitat.

En cas que el Client o usuari no estigui satisfet en l’exercici dels seus drets, podrà escriure al nostre Delegat de Protecció de Dades, com a entitat de més alta instància per a resolució de conflictes quant al tractament de les seves dades, a l’adreça següent: dpo@alquilerseguro.es.

 

4. INFORMACIÓ DETALLADA SOBRE ELS DIFERENTS TRACTAMENTS DE DADES

Formularis de contacte WEB

Responsable

ALQUILER SEGURO, S.A.U.

Finalitats

Atendre les consultes d'informació

Dades personals sol·licitades

Existeixen diferents elements de contacte:

 • “Et truquem ara”: número de telèfon
 • Gestió patrimonial: Nom i cognoms, núm. telèfon, correu electrònic i codi postal de l’immoble que vol llogar.
 • Des de fitxa del pis a contactar: nom, correu electrònic i telèfon.
 • Des de la fitxa del pis a enviar per correu electrònic: correu del destinatari, nom, correu del remitent.
 • Des de fitxa del pis programar la visita: nom, correu electrònic i telèfon.
 • Alertes: correu electrònic
 • Consultori formulari “nova consulta”: Nom, condició de propietari/inquilí i correu electrònic.
 • Comentaris a publicacions del “Consultori”, nom i correu electrònic.

Legitimació

Consentiment de l’interessat, interès legítim davant la resposta a les consultes dels usuaris, una relació precontractual en el servei de visites i valoracions.

Durada

En els casos següents:

 • “Ara et truquem”: només es procedeix a la trucada automàtica, la centraleta guarda la trucada per qüestions de qualitat durant 1 any.
 • Gestió patrimonial: atesa la durada dels contractes de lloguer, aquestes dades es mantindran durant 7 mesos o fins que l’interessat exerceixi els seus drets.
 • Des de fitxa del pis a contactar: atesa la durada dels contractes de lloguer, aquestes dades es mantindran durant 7 mesos o fins que l’interessat exerceixi els seus drets.
 • Des de la fitxa del pis a enviar per correu electrònic: no es guarden dades, excepte les de seguretat en el servidor de correu electrònic durant 5 anys.
 • Des de la fitxa del pis programar visita: fins que aquest habitatge es lloga i de forma interna durant 5 anys.
 • Alertes: correu electrònic, fins que l’usuari es doni de baixa del servei d’enviaments d’alertes.
 • Consultori: fins que se’n retiri el consentiment

Destinataris

 1. Se cediran dades per obligació legal.
 2. Només se cediran dades a empreses de Lloguer Segur Grup detallades en el punt 1 només en cas que se’n presti el consentiment a través de la marcació de la casella, o per prestar un servei addicional sol·licitat.

Drets

Tens dret a accedir, rectificar, suprimir, limitar l’ús de les dades, així com a la seva portabilitat en cas que sigui viable, i oposar-te’n al tractament. En el punt 12 d’aquesta política es detalla com exercir-les.

Formulari de reserva “VULL EL PIS”

Responsable

ALQUILER SEGURO, S.A.U.

Finalitats

Atendre les consultes d'informació

Dades personals sol·licitades

Nom i cognoms, telèfon, correu electrònic, pagament per passarel·la segura, característiques personals (estat civil)

Legitimació

Consentiment de l’interessat, interès legítim davant la resposta a les consultes dels usuaris, una relació precontractual en el servei de visites i valoracions.

Destinataris

Se cediran dades per obligació legal.

No se cediran dades a cap entitat excepte per prestar un servei addicional sol·licitat pel mateix interessat.

Drets

Tens dret a accedir, rectificar, suprimir, limitar l’ús de les dades, així com a la seva portabilitat en cas que sigui viable, i oposar-te’n al tractament. En el punt 12 d’aquesta política es detalla com exercir-les.

Ús de WhatsApp per a comunicacions directes

Responsable

ALQUILER SEGURO, S.A.U.

Finalitats

Atendre les consultes d’informació personalitzades per a clients o possibles clients

Dades personals sol·licitades

Les facilitades per l’interessat, normalment número de telèfon i nom.

Legitimació

Consentiment de l’interessat, en el mateix xat s’obrirà una conversa sol·licitant el consentiment per a l’ús d’aquest mitjà de comunicació.

Destinataris

Se cediran dades per obligació legal.

No se cediran dades a cap entitat excepte per prestar un servei addicional sol·licitat pel mateix interessat.

Drets

Tens dret a accedir, rectificar, suprimir, limitar l’ús de les dades, així com a la seva portabilitat en cas que sigui viable, i oposar-te’n al tractament. En el punt 12 d’aquesta política es detalla com exercir-les.

 

5. CARÀCTER OBLIGATORI DE LES DADES SOL·LICITADES

L’emplenament de tots i cadascun dels camps que apareixen en els formularis disposats a aquest efecte a la nostra pàgina web té caràcter obligatori. La negativa a proporcionar les seves dades resultarà en la impossibilitat de mantenir i complir la relació de servei amb la nostra entitat. Aquestes dades són necessàries per a la prestació dels serveis derivats d’aquesta relació, i s’ha garantit la seva minimització en requerir únicament la informació necessària per a l’establiment i la finalitat indicats.

 

6. PRINCIPI DE QUALITAT DE LES DADES

El destinatari del servei serà l’únic responsable de la veracitat i exactitud de les dades aportades, i ALQUILER SEGURO, S.A.U. actuarà de bona fe com a mer prestador del servei.

 

7. PRINCIPI DE DADES DE TERCERES PERSONES

En cas que el destinatari del servei faciliti dades de terceres persones sense que aquestes hagin atorgat el seu consentiment, respondran personalment davant d’ALQUILER SEGURO, S.A.U. els afectats o interessats, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i, si escau, autoritats autonòmiques de protecció de dades, de les responsabilitats derivades d’aquesta circumstància.

 

8. DADES DE MENORS

ALQUILER SEGURO, S.A.U. no recull dades de persones de menys de catorze anys a través de la seva pàgina web. En cas que una persona de menys de catorze anys faciliti les seves dades a través dels formularis disposats a aquest efecte a la nostra pàgina web o a qualsevol altre canal de recollida, es procedirà a la seva destrucció immediata en el mateix moment en què es tingui coneixement d’aquesta circumstància.

 

9. ACTUALITZACIÓ DE LES DADES

Amb la finalitat de donar compliment al que estableix el RGPD, el destinatari del servei es compromet a comunicar a ALQUILER SEGURO, S.A.U. els canvis que es produeixin en les seves dades, de forma que responguin amb veracitat a la seva situació actual en tot moment.

 

10. PRINCIPI DE CONFIDENCIALITAT DE LES DADES

ALQUILER SEGURO, S.A.U. està obligada al deure de secret en les relacions amb els clients que comuniquin dades de caràcter personal via web o per qualsevol altre mitjà. Totes les comunicacions privades entre ALQUILER SEGURO, S.A.U. i els CLIENTS seran considerades com a confidencials.

ALQUILER SEGURO, S.A.U. té implantades les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar-ne l’alteració, la pèrdua i el tractament i/o l’accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia de les dades emmagatzemades i els riscos provinents de l’acció humana o del medi físic i natural al qual estiguin exposades.

Tot això, d’acord amb el que preveu el Reglament sobre mesures de seguretat dels registres d’activitat automatitzats que continguin dades de caràcter personal i aplicant les mesures presents en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016.

ALQUILER SEGURO, S.A.U. es compromet a tractar de manera absolutament confidencial les seves dades de caràcter personal i a fer-les servir únicament per a les finalitats indicades.

 

11. TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

ALQUILER SEGURO, S.A.U. no realitza transferències de dades de caràcter personal a tercers països o organitzacions internacionals, i limita el seu tractament al territori nacional.

 

12. EXERCICI DELS DRETS DELS INTERESSATS

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, L’INTERESSAT podrà exercir, respecte de les seves dades personals, els drets següents:

 • Accedir a les seves dades per conèixer les dades personals de les quals disposa l’organització.
 • Sol·licitar rectificació o supressió de les seves dades. Rectificar aquelles dades personals inexactes o sol·licitar-ne la supressió quan les dades ja no fossin necessàries, per resolució contractual o no contractació de cap servei, després de les gestions informatives.
 • Sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. Només es conservaran aquelles dades necessàries previstes per la legislació fiscal respecte a la prescripció de responsabilitats, tal com ho preveu el Reglament general de protecció de dades.
 • Sol·licitar la portabilitat de les dades. Recopilar les dades personals de les quals disposi l’organització per transmetre-les a una altra entitat responsable del tractament.
 • Oposar-se al tractament de les seves dades. Podrà exercir aquest dret tret que, per motius contractuals o degut a la prescripció de responsabilitats, sigui indispensable el seu tractament.

Els terminis establerts per a l’exercici d’aquests drets seran d’1 mes des de la recepció de la sol·licitud, i es podran prorrogar uns altres 2 mesos, atesa la complexitat i volum de sol·licituds pendents, i, en aquest cas, el responsable informarà d’aquestes circumstàncies a l’interessat.

L’interessat podrà retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti el tractament realitzat abans de la seva retirada.

L’interessat podrà reclamar davant el delegat de protecció de dades al correu electrònic dpo@alquilerseguro.es.

En cas que l’interessat no estigui satisfet en l’exercici dels seus drets, podrà efectuar qualsevol reclamació en relació amb el tractament de les seves dades de caràcter personal davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades al carrer Jorge Juan núm. 6, 28001 de Madrid.

 

13. RESPONSABLE DEL FITXER O DEL TRACTAMENT

El responsable del fitxer o del tractament és ALQUILER SEGURO, S.A.U., amb CIF: A85252500, amb adreça a l’efecte de notificacions a AVENIDA DE AMERICA, 18, 28028 - MADRID (Madrid).

ALQUILER SEGURO, S.A.U. disposa de la figura del Delegat de Protecció de Dades, amb qui es pot contactar a través de dpo@alquilerseguro.es

 

>