POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE LLOGUER SEGUR S.A.U.

En cap cas Lloguer Segur S.A.U., utilitzarà les dades personals dels interessats per a finalitats diferents de les anteriorment citades, i es compromet a guardar el degut secret professional i a establir les mesures tècniques i organitzatives necessàries per salvaguardar la informació d'acord amb els requeriments que estableix el RD 1720/2007, de desenvolupament de la LOPD.

 INFORMACIÓ EN COMPLIMENT DEL QUE ESTABLEIX LA LLEI ORGÀNICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

1. PRINCIPI D’INFORMACIÓ

 En compliment del que estableix l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (d'ara endavant, LOPD), us informem de manera expressa, precisa i inequívoca que les dades que faciliteu, així com les que es generin durant la vostra relació amb la nostra entitat, seran objecte de tractament en els fitxers responsabilitat de LLOGUER SEGUR S.A.U, degudament notificats al registre de la "Agencia Española de Protección de Datos", amb la finalitat del manteniment i compliment de la relació del destinatari del servei amb la nostra entitat i prestació de serveis derivats de la mateixa.

 Així mateix, en compliment de la citada LOPD i la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (d'ara endavant, LSSI-CE), us informem que les vostres dades poden ser utilitzades amb la finalitat d'enviar-vos comunicacions amb informació d'interès en general i sobre l'exercici de la professió i l’organització col·legial en particular, a través del telèfon, el correu postal ordinari, el fax, el correu electrònic o altres mitjans de comunicació electrònica equivalents.

De la mateixa manera, us informem que es cediran les vostres dades en tots aquells casos en què calgui per al desenvolupament, el compliment i el control de la relació amb la nostra entitat i per al compliment dels seus fins i de totes les funcions que li siguin pròpies, així com en els supòsits en què ho autoritzi una norma amb rang de llei i, en particular, quan concorri un dels següents supòsits: a) El tractament o la cessió tinguin per objecte la satisfacció d'un interès legítim del responsable del tractament o del cessionari emparat per aquesta norma; b) El tractament o la cessió de les dades siguin necessaris perquè el responsable del tractament compleixi un deure que li imposi la norma.

2. PRINCIPI DEL CONSENTIMENT

 El consentiment per al tractament de les vostres dades amb les finalitats descrites en l'apartat anterior s'entén prestat a través del marcatge de les caselles corresponents disposades a aquest efecte en la nostra pàgina web.

3. CARÀCTER OBLIGATORI DE LES DADES SOL·LICITADES

L’emplenament de tots i cadascun dels camps que apareixen en els formularis disposats a aquest efecte en la nostra pàgina web té caràcter obligatori (en cas contrari, els camps que tinguin caràcter obligatori apareixeran marcats amb un asterisc). La negativa a facilitar les vostres dades comportaria la impossibilitat de mantenir i complir la relació del destinatari del servei amb la nostra entitat, ja que les dades són necessàries per a la prestació de serveis derivada d’aquesta.

4. PRINCIPI DE QUALITAT DE LES DADES

El destinatari del servei és l'únic responsable de la veracitat i l’exactitud de les dades aportades, i LLOGUER SEGUR S.A.U actuarà de bona fe com a mer prestador del servei.

 En el supòsit que el destinatari del servei faciliti dades falses o de terceres persones sense que n’hagi obtingut el consentiment per fer-ho, respondrà personalment de les responsabilitats derivades d’aquesta circumstància davant de LLOGUER SEGUR S.A.U, dels afectats o interessats, de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i, si n’hi ha, de les autoritats autonòmiques de protecció de dades.

 LLOGUER SEGUR S.A.U no recull dades de persones menors de catorze anys a través de la seva pàgina web. En el cas que una persona menor de catorze anys faciliti les seves dades a través dels formularis disposats a aquest efecte a la nostra pàgina web o en qualsevol altre canal de recollida, es destruiran immediatament en el mateix moment en què es tingui notícia d’aquesta circumstància.  

Amb la finalitat de complir el que estableix l'article 4.3 de l’LOPD, el destinatari del servei es compromet a comunicar a LLOGUER SEGUR S.A.U els canvis que es produeixin respecte les seves dades, de manera que responguin amb veracitat a la seva situació actual en tot moment.

5. PRINCIPI DE SEGURETAT DE LES DADES

LLOGUER SEGUR S.A.U es compromet a complir la seva obligació de secret respecte de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-les, i ha d’adoptar totes les mesures d'índole tècnica i organitzativa necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i n’evitin l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposades, tant si provenen de l'acció humana com del medi físic o natural, desenvolupades al títol VIII del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

6. EXERCICI DE DRETS

En compliment del que estableixen l’LOPD i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament d’aquella, el destinatari del servei pot exercitar, en qualsevol moment, els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant el responsable del fitxer o del tractament, cas en què ha d’adjuntar una fotocòpia del DNI.

7. RESPONSABLE DEL FITXER O DEL TRACTAMENT

 El responsable del fitxer o del tractament és LLOGUER SEGUR S.A.U, amb domicili a l’efecte de notificacions a CALLE BALMES, 57, 08007 - BARCELONA (Barcelona).